MBK Jolleskola – Villkor och information

Så här går anmälan till

 1. Anmälan
  Anmälan görs genom att fylla i formuläret på vår hemsida. Se länk längst ner på denna sida. Ange en e-postadress och mobilnummer som ni använder ofta, då vi håller kontakten med er genom mail och sms. Läs igenom alla villkor ordentligt!
  ”Vitlista” gärna vår adress jollarna@mariefredsbk.se i er e-posttjänst och e-postklient då det kan hända att vår e-post fastnar i SPAM-filter.
  Vid anmälan godkänns nedanstående villkor.
 2. Antagningsbesked
  Inom en vecka skickar vi ett besked om plats på önskat kurstillfälle erhållits via e-post. Antagning sker i mån av plats i den ordning anmälningarna inkommer och med hänsyn till angiven seglingsvana, ålder och val av grupp. (Båtbestånd och inplanerade instruktörer påverkar kursveckans elevsammansättning)
  I samband med antagningsbeskedet får ni en betalningsinstruktion. Se även nedan.
  E-postmeddelandet med antagningsbesked och betalningsinstruktion är det enda meddelande som erhålls innan kursstart.

  Villkor
 3. Arrangör och Huvudman
  Mariefreds Båtklubb härefter MBK’s Jolleskola är huvudman för och arrangör av samtliga kurser, Med studieplan gjord av Svenska Seglarförbundet.
 4. Anmälan och Betalning
  Anmälan är bindande när kursavgift erlagts. Senaste betalningsdatum anges i antagningsbeskedet och är som regel en vecka.
  Försenad betalning innebär att platsen kan gå vidare till annan deltagare.
  Anmälaren skall för omyndig vara elevens målsman.
 5. Ålder och Simkunnighet
  För att få delta måste eleven under året fylla minst 8 år, kunna simma minst 200 meter utan flythjälp och vara vattenvan.
  Genom att ange simkunnighet 200 meter i anmälningsformuläret har anmälaren intygat detta. Detta är mycket viktigt ur två aspekter. Dels för elevens säkerhet och dels för elevens egna känsla av trygghet i alla situationer i jollar, båtar och på bryggor.
  Familjer som inte är medlem i MBK tillkommer ett ungdomsmedlemskap för ett år på 100: – förutom kursavgiften. Vuxen elev så måste man vara medlem i Mariefreds Båtklubb.
 6. Kursavgift 2024
  1.800:- per elev plus 100:-/år som juniormedlem. Har du gått jolleskolan tidigare är avgiften 1.200:- per elev vid bokning senast sista mars
  12 kvällar 17,30 – ca 20,00, fördelade på 6 tillfällen på försommar och 6 tillfällen på sensommar.
  Eleverna delas in i grupper på Optimistjolle om de är nybörjare, eller seglat tidigare med på Still525-jolle eller motsvarande.
  Ledarna arbetar efter ett schema och byts av. Förändringar kan göras i samråd med eleven och dess förälder.
  Alla elever som gått MBK-s seglarskola har rätt att låna Optimistjolle på andra tider, i första hand helger och på sommaren, allt i målsmans närvaro.
 7. Seglarskola för vuxna i Still 525-jolle, teori och praktik enligt Sv. Seglarförbundet. Pris efter överenskommelse och tidigare kunskap. Kan även arbetas av som funktionär/hjälp i seglarskolan.
  4 kvällar om 3tim/gång. Tid efter överenskommelse med anmälarna. Maila jollarna@mariefredsbk.se om intresse finns!
 8. Egen Optimistjolle
  Primärt använder MBK’s Jolleskola sina egna jollar i seglarskolan.
  I mån av behov kan eleverna ta med egen Optimistjolle eller annan jolle (deltagare i kappseglingsgrupp).
  Erbjudandet att ta med egen jolle är bindande, men ger också förtur till plats i seglarskolan vid platsbrist.
  Att båt skall medtagas överenskoms separat på initiativ av MBK’s Jolleskola.
  Båten måste vara i gott skick samt ansvarsförsäkrad. (I vissa fall kan hemförsäkringar ge sådant skydd).
  Före och efter seglarlägret avsynas båten av båtansvarig instruktör tillsammans med båtansvarig förälder. Båten skall vara utrustad med fungerande flyttankar/flytkuddar, öskar fäst i båten, mastsäkringsanordning och sex meters flytande förtamp.
  Rodret skall ha en fungerande spärr och centerbordet ha en fastsättningsanordning.
  Samtliga delar skall vara märkta med namn och ev. segelnummer.
  Kopia på båtens försäkringsbrev eller ett försäkringsintyg skall mailas i god tid till MBK’s Jolleskola. Saknas försäkring kan vi rekommendera lämpligt bolag.
  I det fall parterna överenskommer att Optimistjolle skall medtagas enligt ovan lämnas rabatt på kursavgiften.
 9. Utbildningsgaranti
  Om seglarskolans genomförande väsentligt hindrats av väder som tex hårda vindar, så att kursens mål av detta skäl inte kunnat uppfyllas, erbjuds eleven kompletterande utbildning vid seglarskolans kommande utbildningstillfällen under säsongen eller vid tillfälle som anordnas separat.
 10. Avanmälan
  Om avanmälan görs senast 21 dagar före kursstarten återbetalas erlagd kursavgift. Om avanmälan sker inom 21 dagar före kursstart tillfaller hela kursavgiften MBK’s Jolleskola. Undantag enligt nedan.
 11. Avanmälan pga sjukdom
  Vid avanmälan pga. sjukdom skall läkarintyg av ojävig läkare bifogas. På intyget skall det framgå undersökningsdatum, diagnos, undersökningsresultat samt att sjukdomen utgör ett allvarligt hinder för att eleven skall kunna genomföra kursen. Avanmälan skall göras så tidigt som möjligt före kursens första dag.
  Läkarintyget skickas till MBK’s Jolleskola.
  Vid avanmälan pga. sjukdom enligt ovan återbetalas erlagd kursavgift. Utbetalning görs inom 30 dagar från den bokade kursstarten.
 12. Inställt kurstillfälle
  Skulle MBK’s Jolleskola behöva ställa in en kurs, oavsett skäl, förbinder sig MBK’s Jolleskola att återbetala hela kursavgiften inklusive anmälningsavgiften inom 30 dagar från den bokade kursstarten om inte annat kurstillfälle överenskoms istället.
  Påbörjad kurs där seglingsaktiviteter inställs på grund av t.ex. rådande väderlek ersätts ej.
 13. Försäkring
  MBK’s Jolleskola samt de av MBK’s Jolleskolas tillhandahållna båtarna är försäkrade i Svenska Sjö.
  Deltagande juniorer är olycksfallsförsäkrade i MBk’s jolleskola.
  Vuxna och juniormedlemmar i MBK är olycksfallsförsäkrade, icke medlemmar torde vara olycksfallsförsäkrade när de vistas på MBK’s område.
 14. Uppsåtliga skador
  Om eleven uppenbart uppsåtligt skadar båt eller utrustning, tex. genom kollision har MBK rätt att debitera kostnaderna för reparation samt skäliga hanteringskostnader.
 15. Personuppgifter
  Genom anmälan godkänner anmälaren att lämnade personuppgifter om målsmän och eleven (Sörmlandsidrotten ger bidrag för utbildning av elever med fullständigt personnummer), registreras och behandlas av MBK’s Jolleskola.
  Anmälaren ansvarar även för att samtycke inhämtats av övriga i anmälan berörda personer.
  Uppgifterna lagras i en elektronisk databas.
  MBK Jolleskola får använda uppgifterna för att kommunicera med de registrerade ang. seglarskolan och andra seglingsrelaterade aktiviteter.
  Delar av uppgifterna kan av statistikskäl komma att inges såsom deltagarrapportering till Riksidrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna och kommunen.
 16. Bildmaterial
  Genom anmälan meddelar även anmälaren samtycke att bilder tagna på eleven under seglarskolan får publiceras på Internet och i övrigt användas i verksamhetens material. Kan detta ej godkännas måste det särskilt anges i anmälan.Har du läst villkoren ovan och är redo att göra er anmälan? Klicka då på knappen nedan som tar dig till anmälningsformuläret!