Båten kvar på land under sommaren – old

Bakgrund
Mariefreds Båtklubbs verksamhet är riktad mot vinterförvaring av medlemmars båtar samt sommarplats vid klubbens brygga, Tredje Backe, Mariefred.

Förutsättning
Mariefreds Båtklubbs verksamhet bygger på att de båtar som vintertid förvaras inom klubbens markområde skall sjösättas under vår- försommar. Medlem har möjlighet att via ansökan till styrelsen ha kvar sin båt på land under en tidsbegränsad period. Godkännandet skall formaliseras via ett avtal som upprättas mellan båtens ägare och styrelsen. Avtalet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 maj.

Utan styrelsens godkännande får medlems båt ej ligga kvar på land. Undantaget är de medlemmar som av styrelsen beviljats tillstånd för båthus. I de fall båtägaren väljer att ej sjösätta och där nedan nämnda grundläggande förutsättningar ej är uppfyllda, anmodas båtägaren att bortforsla båten i annat fall utgår en tilläggsavgift enligt nedan.

Grundläggande förutsättning för att ha kvar båten på land är följande:

  • Sjukdom
  • Bristande förmåga på grund av ålderdom alt. sjukdom och då i avvaktan på att båten säljs
  • Arbete på annan ort under begränsad tid (max 2 år)
  • Dödsfall inom familj eller närstående
  • Renovering (max 2 år)
  • Annan orsak som styrelsen bedömer vara beaktansvärd

Då beslutet/avtalet om att få ligga kvar på land upphört, alternativt avgift ej erlagts och trots upprepade uppmaningar om sjösättning båten ej sjösatts, äger klubben genom dess styrelse rätt att förfoga över båten på sätt som styrelsen finner lämpligt. Detta kan innebära flytt till annan plats inom området, försäljning eller destruering. Utöver att båten skall värderas, (utförs av auktoriserad värderingsman) inför försäljning alternativt destruktion, kommer styrelsen minst 4 veckor innan sådan försäljning sker anslå på klubbens anslagstavla och hemsida att ägaren till berörd båt omedelbart skall kontakta slipchefen. Klubben kommer samtidigt sända meddelande till båtägarens angivna adresser. Om ägaren trots detta inte går att nå, skall klubben sända E-mail till samtliga klubbmedlemmar och fråga efter ägaren till angiven båt. Genom detta är parterna överens om att klubben inför kommande försäljning, destruktion alt. förflyttning av båten till alla delar uppfyllt vad som kan krävas av klubben för att efterforska ägaren till båten.

Avgifter
Avgiften för att ha kvar båten på land under förutsättning att de ovan nämnda grundläggande förutsättningarna godkänts av styrelsen är 1 500 kr räknat från datum för sista ordinarie sjösättningstillfälle till första datum för torrsättning.

Avgift i de fall där förutsättningarna enligt ovan ej är uppfyllda:
6 000 kr räknat från datum för sista ordinarie sjösättningstillfälle till första datum för torrsättning

Om du måste ha båten uppställd på land under sommaren så fyller du i  detta Avtal om sommaruppläggning och skickar det till ordf@mariefredsbk.se före 31 maj