Båten kvar på land under sommaren

Bakgrund
Mariefreds Båtklubbs verksamhet är riktad mot vinterförvaring av medlemmars båtar samt sommarplats vid klubbens brygga, Tredje Backe, Mariefred.

Förutsättning
Mariefreds Båtklubbs verksamhet bygger på att de båtar som vintertid förvaras inom klubbens markområde skall sjösättas under vår- försommar. I förekommande fall kan det bli så att man under något år inte har möjlighet att sjösätta. Med denna ansökan finns då möjlighet att begära dispens under en begränsad tid. Se nedan vilka förutsättningar och förpliktelser som utgör grund för dispens. Undantaget är de medlemmar som av styrelsen beviljats tillstånd för båthus.. För att styrelsen ska ha möjlighet att hantera din ansökan innan sommaren ska anmälan vara lämnad senast den 31 maj.

I de fall båtägaren väljer att ej sjösätta och där nedan nämnda grundläggande förutsättningar ej är uppfyllda, anmodas båtägaren att bortforsla båten. I annat fall utgår en tilläggsavgift enligt nedan.

  • Arbete på båt (max 2år)
  • Egen sjukdom
  • Arbete på annan ort eller utlandstjänst
  • Dödsfall av nära anhörig
  • Annan av styrelsen godkänd anledning

Då beslutet om att få ligga kvar på land upphört, alternativt avgift ej erlagts och trots upprepade uppmaningar om sjösättning, äger klubben genom dess styrelse rätt att förfoga över båten på sätt som styrelsen finner lämpligt. Detta kan innebära flytt till annan plats inom området, försäljning eller destruering.

I fall försäljning eller destruering kan bli aktuellt skall styrelsen informera båtägaren, via de medlemsuppgifter som finns angivna i medlemsregistret BAS, minst 6 veckor i förväg innan process med värdering inleds. Om ägaren inte går att nå, skall klubben sända E-mail till samtliga klubbmedlemmar i syfte att eftersöka kontaktuppgifter till den aktuelle medlemmen.

Genom detta förfarande accepterar båtägare att klubben inför en eventuell försäljning alt destruktion har uppfyllt allt som rimligen kan krävas av klubben för att hitta den aktuelle båtägaren.

Avgifter
Avgiften för att ha kvar båten på land under förutsättning att de ovan nämnda grundläggande förutsättningarna godkänts av styrelsen är 1 500 kr räknat från datum för sista ordinarie sjösättningstillfälle till första datum för torrsättning.

Avgift i de fall där förutsättningarna enligt ovan ej är uppfyllda:
6 000 kr räknat från datum för sista ordinarie sjösättningstillfälle till första datum för torrsättning

Om du måste ha båten uppställd på land under sommaren så fyller du i formuläret nedan och skickar in till styrelsen senast 31 maj.
Har du frågor runt ovanstående kontakta info@mariefredsbk.se