Miljöplan med Avfallshanteringsplan för Mariefreds Båtklubb

Senast ändrad:2023-09-01

Att efterleva Miljöplan och Avfallshanteringsplanen minimerar risken för negativ miljöpåverkan vid båtnyttjande samt underhållsarbeten på båt och bidra därmed till ett hållbart båtliv och ett rent Mälaren.

Ansvar

 • Miljöansvar för Mariefreds Båtklubbs är Ordförande i samverkan med styrelse
 • Medlem i Mariefreds båtklubb ska följa klubbens miljöpolicy och miljöregler
 • Styrelsen ska årligen, innan årsmöte, granska och vid behov ändra i miljöplanen och
  avfallshanteringsplan
 • Styrelsen ska informera och kommunicera MBK:s miljöarbete gentemot medlemmar och
  intressenter. I verksamhetsberättelsen ska genomförda insatser/aktiviteter beskrivas

Miljöpolicy

 • Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande, framför allt genom att följa de miljöregler och den avfallhanteringsplan som klubben tagit fram samt genom att följa gällande miljölagstiftning.
 • Efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten, vid båtfärd (drivmedel) och vid omhändertagande av avfall.

Miljöregler

 • Så långt det är möjligt ska medlemmarna sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet, t.ex. miljöanpassad olja och drivmedel.
 • I Mälaren och insjöar får inga båtbottenfärger som verkar genom kemisk bekämpning förekomma på båtar
 • Överväga båtbottentvätt av skrovet istället för användande av båtbottenfärger
 • För båtar där det finns misstanke om biocidfärg/TBT, d.v.s. ”giftfärg” råder förbud mot tvättning
 • Båtar som är omålade eller som är målade med biocidfri färg godkända för Mälaren får tvättas
 • Vid tvätt av båtdäck och båtens ovansida ovan vattenlinje ska biologiskt nedbrytbara produkter använda
 • Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet (gäller även ”miljöglykol”)
 • Uttjänta vätskor som Glykol, spillolja och bensin/diesel, färgrester, lösningsmedel, lysrör får ej förvaras löst inom slipområdet, dessa ska lämnas på återvinningsstation eller i klubbens miljöstation
 • Vid bortskrapning av bottenfärg ska underliggande mark skyddas med presenning. Skraprester ska betraktas som farligt avfall och förvaras i tättslutande påse för att helst lämnas på återvinningsstation eller i klubbens miljöstation
 • Vid arbetet påbörjas med sanering av giftfärger ska styrelsen kontaktas för godkännande av arbetsplan och kontrollplan
 • Särskilda regler gällande båtbottensanering av giftfärger ska följas. Se Transportstyrelsens rekommendation (Skrovmålet) för tillvägagång
 • Vid slipning av bottenmålade skrov skall slipmaskin vara försedd med uppsamlingspåse. Slipdamm ska betraktas som farligt avfall och förvaras i märkt tättslutande påse för att lämnas på återvinningsstation eller i klubbens miljöstation.
 • Medlem som skaffar ny båt, nya medlemmar med båt ska från 2024 deklarera typ av bottenfärg och om möjligt uppvisa protokoll från underökning av båtbottenfärg. Protokollet ska ej vara äldre än 5 år.
 • Båt som har hemmahamn i Östersjön och inte har biocidfri bottenfärg ska efter sjösättning lämna MBK:s hamn inom ca10 dagar. Likaså får sådan båt inte angöra för längre tid än ca 10 dagar inför torrsättning.
 • Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda marken från eventuella bränsle- och oljespill från motor och växelhus.
 • Vid akuta utsläpp av olja eller andra föroreningar till vatten kontakta Räddningstjänsten, tel 112. Hjälp räddningstjänsten att visa källan till utsläppet. Vid sjösättningsramp finns låda med saneringsutrustning att använda som första åtgärd innan Räddningstjänsten anländer
 • Vid utsläpp av olja eller andra föroreningar ska alltid styrelsen kontaktas. Dokumentera utsläppet och maila: info@mariefredsbk.se
 • Miljöstationen (Eco Simplex-skåp) är för temporär förvaring av farligt avfall, primärt ska varje enskild medlem själv säkerställ att samtligt avfall lämnas på återvinningsstation.

Rutin vid underhåll av båt och sanering av båtbotten

1. Vid sanering av båtskrov från giftfärg och vid underhåll ska Transportstyrelsens rekommendation (Skrovmålet) TSS 2021-3499, kapitel 3. Rekommendationer för sanering följas. Nedan några exempel från kapitel 3 som belyser några ingående aktiviteter i arbetet. För detaljerad beskrivning av hur arbetet ska genomföras se hänvisning ovan.
2. Beakta att beskrivningen avser en generell arbetsgång som i Mariefreds Båtklubb kommer utgöra grund för en individuell arbetsplan

a. marken under båten, sidorna runt båten och eventuellt tak (områden där det finns risk för spridning och läckage) täckas och täckningen ska vara tät.
b. biocidfärg saneras genom torrskrapning eller via gel. Vid avslutande slipning ska slipmaskin vara kopplad till dammsugare.
c. om blästring ska användas som saneringsmetod får detta endast utföras av yrkeskunnig person. Styrelsen ska lämna godkännande innan arbetet påbörjas.
d. vid sanering av båtbotten ska den som utför arbetet använda personlig skyddsutrustning i form av andningsskydd, heltäckande kläder, handskar och glasögon för att skydda sig.
e. damm och sliprester samlas upp och hanteras som farligt avfall och samlas i tättslutande påse och lämnas på återvinningsstation
f. människor och djur i omgivningen ska skyddas mot att komma i kontakt med slipdamm, färgrester eller annat spill från sanering
g. styrelsen har rätt att omedelbart avbrytas arbetet vid utsläpp, olycka eller om brister upptäckts i skyddsåtgärder samt säkerhetsrutiner.
h. räddningstjänsten ska omgående kontaktas vid olyckor och utsläpp i. underhåll av båtbotten ske med biocidfri färg i det fallet båt har sin hemmahamn vid Mariefreds båtklubbs egna bryggor.

3. I det fallet båtbotten ska underhållas med epoxi ska det strykas/rollas på. Sprutmålning är inte tillåten.
4. Båtar som är målade med giftfärg får enbart tvättas om tvättvattnet samlas upp och lämnas på återvinningsstation. Skrovrena båtar och båtar som är målade med en hård biocidfri färg får tvättas inom slipområdet.
5. Slagvatten innehållande oljerester ska tas omhand som farligt avfall och får inte länspumpas
6. Övrigt farligt avfall som uppkommer i verksamheten, såsom spillolja, oljefilter, batterier, glykol, färgrester, lösningsmedel etc. ska tas omhand och helst lämnas på återvinningsstation eller i klubbens miljöstation
7. Toalettavfall får inte släppas ut i hamnen eller på marken
8. Kemikalier ska förvaras och hanteras så att mark och vatten inte riskerar att förorenas. Det är ej tillåtet förvara mer kemikalier-oljor- drivmedel än vad som är skäligt m.h.t. underhåll eller reparation.
9. Vid utsläpp till mark eller vatten ska åtgärder för att förhindra vidare läckage och spridning omedelbart vidtas (utplacering av länsar och absorbenter)
10. Underhåll och tillsyn av båt ska ske kontinuerligt av ägaren så att mark och vatten inte förorenas
11. Om båten lämnas utan tillsyn, överges, riskerar att sjunka eller på annat sätt medför en risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön har båtklubben rätt att ingripa och vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att detta.

Avfallshanteringsplan för Mariefreds båtklubb, MBK

Avfallshanteringsplan

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2023:12 ska för alla fritidsbåtshamnar finnas en avfallshanteringsplan. Planen är till för att underlätta vid informationsspridning till medlemmar och besökare, i samband med funktionärsbyte eller i kontakt med kommunen.
Denna avfallshanteringsplan är upprättad för Mariefreds Båtklubb, Box 117 647 23 Mariefred.
Besöksadress: Mariehovsvägen 23, Mariefred

Ansvar

Styrelsen i MBK har ansvaret att genomföra avfallshanteringsplanen. (4§ TSFS 2023:12). Ytterst vilar dock ansvaret på varje medlem och sommar- eller vintergäst att se till att avfallet lämnas på därför avsedd plats.
Kontaktuppgifter: Ordförande Carl-Gustaf Leijonhufvud, 070 270 44 38, ordf@mariefredsbk.se, info@mariefredsbk.se

Båtklubbens storlek

MBK har ca 420 medlemmar, 10 båtplatser i hamnen, ca 180 vinteruppläggningsplatser för båtar. Klubben har en ungdomsverksamhet med fokus på Optimistjolle, man arrangerar seglingstävlingar.

Avfallshantering

Varje enskild medlem har huvudansvaret för det avfall som genereras kopplat till förvaring av båt inom båtklubbens markområde. Det är ej tillåtet att förvara avfall inom båtklubbens markområde som inte på ett tydligt sätt kan härledas till medlems båt eller hantering-underhåll av dennes båt. Förpackningsmaterial som t. ex glasflaskor, plats-, kartong och metallförpackningar ansvarar medlemmarna själva för att sortera och transportera bort till återvinningsstation. Tömning av båttoalettavfall gör lämpligen vid sugtömningstationen i Mariefreds gästhamn. Miljöfarligt avfall ska i första hand lämnas på återvinningscentral eller i andra hand i klubbens miljöstation (Eco Simplex-skåp) som är placerad vid ”bockkran” och snickarbod på slipområdet mot Mälaren. Det avfall klubben ansvarar för och omhändertar anges i tabell nedan.

Förteckning över de avfall (farligt avfall) som hanteras inom Mariefreds Båtklubb, samt uppskattning av mängder som hanteras under ett år.

AvfallstypMottagningsanordning
HushållssoporHanteras privat
Oljefilter5 kg
Aerosoler2 kg
Glykol70 kg
Färgburkar med rester10 kg
Olja (flytande kolväte)100 kg
Lösningsmedel (brandfarlig vätska)30 kg
Batterier10 kg

Rutinerna är upprättade/beslutade av MBK styrelse i september 2023

Du kan även ladda ner vår Miljöpolicy som ett PDF-dokument nedan: