Vårmöte 2021

På grund av Coronarestriktionerna så bjuder vi in till enbart digitalt vårmöte via Skype.

Här är länken till mötet
https://join.skype.com/DDewuHgpmCFd

Några regler:

  1. Stäng av kamera och mikrofon
  2. Om du vill göra inlägg eller ställa frågor använd chattfunktionen
  3. Förbered dig genom att läsa vårsmötesinfot med propositioner/motioner samt det nya stadgeförslaget före mötet. Info och stadgeförslag är utskickade med post till alla medlemmar och kan även läsas via nedanstående länkar

Proposition om stadgeändring (2:a beslutet)
Förslag Medlemshandbok MBK 2021

Om du har frågor före mötet skicka mail till sekr@mariefredbk.se

Förslag till dagordning.

§ 1 Höstmötets öppnande
§ 2 Fastställande av dagordning
§ 3 Val av sekreterare
§ 4 Val av justeringsmän
§ 5 Vårmötets behöriga utlysande
§ 6 Föregående mötesprotokoll
§ 7 Ärenden
Information från slipkommittén
Övriga kommittérapporter
§ 8 Inlämnat medlemsförslag/proposition från styrelsen
§ 9 Övriga frågor
§ 10 Vårmötet avslutas

Protokoll Vårmöte 2021